Zakelijke mediation


Inleiding zakelijke mediation

Op deze pagina word informatie over zakelijke mediation gedeeld. Er worden een aantal verschillende conflicten die in een zakelijke mediation kunnen spelen behandeld. Bij veel voorkomende conflicten in de zakelijke sfeer, waarbij mediation zinvol is, kan je denken aan een conflict met werkgever, een conflict op het werk,  een arbeidsconflict, uit de hand gelopen klachten, een betalingsconflict, bestuursconflict of een overnameconflict. Op deze pagina wordt eerst een beschrijving van zakelijke mediation gegeven, waarna de verschillende zakelijke conflicten worden behandeld. Voor meer en diepgaandere informatie verwijs ik naar het artikel Zakelijke mediation uit de conflict mediation kennisbank of kunt u vrijblijvend contact opnemen. 


Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is het inzetten van een mediator op zakelijk gebied, zoals conflicten op de werkvloer. In veel zakelijke conflicten levert een gerechtelijke procedure niet de maatwerkoplossing die men graag had gezien, waardoor het zakelijk conflict niet geheel naar behoefte is opgelost. Conflictbemiddeling ofwel mediation biedt juist de kans om samen tot een maatwerkoplossing te komen. Zakelijke mediation kan bij verschillende conflicten en in verschillende stadiums van een relatie zinvol zijn. Door het zakelijk conflict rustig uit te pluizen krijgen gerelateerde belangen ook aandacht en kunnen deze belangen worden meegenomen in de gezamenlijke oplossing. Met wat geven en nemen kun je tot acceptabele oplossingen komen die waardevol zijn voor de toekomst. 

Naast dat een zakelijk mediationtraject vaak goedkoper en sneller is dan een gerechtelijke procedure, heeft het ook het voordeel dat partijen zelf invloed hebben op de uitkomst. Denkt u dat mediation te soft is voor uw zakelijk conflict? of dat u te hard bent voor mediation? bedenk dan dat meer dan 80% van de zakelijke mediations succesvol worden afgesloten met daarbij de voordelen die mediation oplevert.

Hieronder worden een aantal veelvoorkomende zakelijke conflicten opgesomd, welke daaronder worden behandeld.

  •  Arbeidsconflict

  •  Bestuursconflict
  •  Fusieconflict - overname conflict - opvolgingsconflict

  •  Conflicten in de zorg
  •  Betalingsconflict

  •  Faillissementsconflict

  •  Geëscaleerde klacht
  •  Contractconflict


Arbeidsconflict mediation

Waar gewerkt wordt kunnen conflicten ontstaan. Conflicten op de werkvloer zijn daarbij geen uitzondering. Conflicten op het werk kunnen gaan over hoe men met elkaar omgaat, de visie, regels, procedures en/of belangen die worden nagestreefd. In principe is daar niks mis mee. Echter als het conflict langdurig blijft bestaan kan men spreken van een arbeidsconflict. 

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen twee of meer werknemers of tussen werknemer(s) en werkgever. Er is sprake van een arbeidsconflict als tegenstellingen gedurende geruime tijd voortbestaan. Als een arbeidsconflict niet goed wordt opgelost kan dat de bedrijfsvoering belemmeren, kunnen er spanningen ontstaan en raken mensen gefrustreerd. Een arbeidsconflict kan dan gepaard gaan met kosten van verzuim, vervanging en/of een lagere productiviteit.

Komen partijen er bij een arbeidsconflict samen niet uit, dan kunnen verschillende wegen worden bewandeld. Een van die manieren is arbeidsmediation. Mediation bij een arbeidsconflict is gericht op constructief communiceren en onderhandelen waarbij de relatie en de toekomst belangrijke onderdelen zijn. Ieder arbeidsconflict is uniek en daarom zal het arbeidsmediation traject steeds afgestemd worden op de conflictsituatie. Doorgaans draagt de werkgever de kosten van mediation (Wat kost een arbeidsconflict?).


Bestuursconflict mediation

Bestuursconflicten komen in de beste besturen voor, juist omdat daar wordt samengewerkt en bestuurt. Partijen met verschillende expertises houden er andere visies op na, waardoor ze soms botsen en er conflicten ontstaan. Indien deze conflicten langdurig voortbestaan en men er samen niet direct uitkomt, heeft dat een negatieve invloed (geen duidelijke visie, werkwijze of onrust in de organisatie) op de organisatie. 

In een mediationtraject rondom een bestuursconflict wordt eerst het conflict verhelderd, waarna bepaald kan worden wat belangrijk is voor de toekomst. Als het toekomst beeld duidelijk is, kan gekeken worden hoe die toekomst te realiseren. Een voordeel van een bestuursconflict middels mediation aan te pakken is dat men opzoek kan naar de gezamenlijke toekomst, waardoor er meer inzicht ontstaat en uiteindelijk het bestuur wordt gesterkt.


Fusie - overname - opvolgingsconflict mediation

Bij fusies, overnames en bedrijfsopvolging komen conflictsituaties regelmatig voor. In zulke situaties worden financiële feiten en kerncijfers vaak belangrijk gevonden. Echter is naast de feiten en cijfers het gevoel iets wat in dergelijke situaties meespeelt. Het gevoel krijgt in dergelijke situaties minder aandacht omdat het moeilijk is om er een cijfer of feit van te maken. Indien men bij een fusieconflict een mediator betrekt krijgt het gevoel naast de cijfers en feiten ook aandacht.

In de praktijk zien we in het geval van familiebedrijven dat zakelijke mediation en familie mediation overlappen. Bij een bedrijfsovername binnen de familie zien de familieleden de situatie en de toekomst niet altijd hetzelfde waardoor de verhoudingen op spanning komen te staan. Een mediator kan in een mediationtraject partijen begeleiden om open, eerlijk, vrij en constructief te communiceren zodat ze daarna creatief naar gezamenlijke oplossingen kunnen werken. In het geval van een overname gecombineerd met een nalatenschap zien wij voordelen (zoals rust, onderbouwing keuze en een gezamenlijke oplossing) van pre mediation. Pre mediation is als het mediationtraject start voordat een conflictsituatie zich voordoet.


Conflicten en mediation in de zorg

De zorg kent specifieke wetgeving, richtlijnen en modellen waar mediation regelmatig expliciet als oplossingsrichting word genoemd. Mediation is binnen de zorg een passend instrument om geschillen te beslechten. In de zorg zijn vele verschillende relaties en verhoudingen waarbij conflicten kunnen ontstaan. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan conflicten op de werkvloer, conflicten binnen een maatschap, tussen bestuurders en toezichthouders, tussen instellingen en cliënten, tussen instellingen en cliënten- of ondernemingsraden en tussen instellingen en hun medewerkers. 

Een reden dat mediation in de zorg goed aansluit bij conflicten in de zorg is omdat mediation vertrouwelijkheid als voorwaarde heeft. Hierdoor kan reputatieschade worden voorkomen. Daarnaast is het mediation in de zorg een snelle manier om conflicten samen aan te pakken. Daarbij zijn de kosten van zorg mediation relatief laag en is er aandacht voor een duurzame relatie.


Betalingsconflict en conflict mediation

Ieder sector en iedere ondernemer kent wel een geval waar een betalingsconflict speelt. Betalingsconflicten zijn veel voorkomende situaties die op de zakelijke markt. Bij een betalingsconflict denkt men vaak aan een incassoprocedure om het verschuldigde bedrag (inclusief de incasso kosten) te innen. Veelal wordt de openstaande factuur aan een incassobureau doorgespeeld, die met een standaard procedure tracht te innen. 

Met mediation bij een betalingsconflict kijk je naar de toekomst en hoe het in de toekomst wel goed kan verlopen. Bij een betalingsconflict met een partij waar men in de toekomst ook nog mee te maken heeft biedt mediation meer mogelijkheden dan een incassoprocedure. Daarbij kan de minnelijke fase wel gewoon van start gaan, zodat daar geen tijdverlies hoeft te ontstaan. Op LinkedIn heb ik een mooi voorbeeld beschreven.


Faillisementsconflict mediation

Bij een faillissement kunnen verschillende conflicten spelen. Zo kan er een conflict ontstaan met werknemers, leveranciers, klanten of overheidsinstellingen. De meeste faillissementen gaan gepaard met emoties, onzekerheid en tegenvallers. Het is een harde tijd waar partijen geneigd zijn te vechten. Indien partijen met elkaar in gesprek blijven en samen het grotere geheel in acht nemen kunnen creatieve oplossingen worden gevonden. Een mediator kan bij faillissementsconflicten het mediation proces van communiceren en onderhandelen regisseren waardoor schade wordt beperkt.


Geëscaleerde klachten en conflict mediation

Ieder bedrijf heeft te maken met klachten. De meeste bedrijven hebben een systeem waar klachten en hun traject worden geregistreerd. De meeste klachten zijn relatief eenvoudig op te lossen. Echter komt het ook voor dat klachten geruime tijd voortduren en mede daardoor escaleren tot een conflict. Conflict mediation helpt dan om weer inzicht te krijgen in de situatie en het conflict. Door in gesprek te gaan over het conflict luisteren partijen naar elkaar en krijgen ze meer begrip voor elkaar. Als partijen weer goed met elkaar communiceren kan naar een oplossing worden gewerkt.


Contractconflicten mediation

In het bedrijfsleven worden veel afspraken gemaakt die veelal in contracten worden vastgelegd. Omdat afspraken niet altijd eenduidig zijn en soms ook verschillend worden geïnterpreteerd ontstaan er verschillende beelden. De verschillende beelden kunnen tot conflicten lijden. Zakelijke mediation op het gebied van contracten kan ook voor het sluiten van het contract worden ingezet. Dit voorkomt conflicten achteraf en zorgt daarbij vaak voor een betere deal.


Zakelijk conflict en zakelijke mediation
Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn er verschillende zakelijke conflictsituaties waarbij zakelijke mediation de beste route is. Bij Fraaije diensten wordt een mediationtraject op de situatie afgestemd. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk, het mediation proces is vrijwillig en vertrouwelijk en de conflictpartijen in de conflict mediaton kunnen zelf beslissen. Het resultaat is de mogelijkheid om op basis van alle relevante informatie weloverwogen beslissingen te nemen.


E-mailen
Map
Info
LinkedIn